من ما را متاهل نمی دانممنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/sister-wives-kody-brown-on-meri-i-dont-consider-us-married/