میزبان، نامزدها، جوایز ویژه و بیشتر دانستنمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/brit-awards-2023-،st-nominees-special-awards-and-more-to-know/