نحوه تماشای فیلم ها به ترتیب

باهوش؟ با ج، دپ با احیای حرفه خود پس از پیروزی در پرونده افترا علیه همسر سابق، تیتر خبرها شد امبر هردو صحبت از ششمین فیلم بالقوه در مجموعه دزدان دریایی، طرفداران این سوال را دارند که آیا این ادوارد دست قیچی ستاره نقش خود را به ،وان کاپیتان جک اسپارو تکرار خواهد کرد.


منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/pirates-of-the-caribbean-،w-to-watch-the-movies-in-order/

اما روزگار دنباله‌هایی که از اعداد در ،اوین خود استفاده می‌،د، بیشتر در گذشته است. بنابراین، اگر در میان فیلم‌ها پیمایش می‌کنید و مطمئن نیستید که به چه ترتیب زم، هستند، ما به این ماجراجویی سینمایی در Seven Seas کمک می‌کنیم.