نقل قول های آلوم “زیر عرشه” کیت چستین در مورد بارداری، مادریمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/below-deck-alum-kate-chastains-quotes-about-pregnancy-mother،od/