نقل قول های خانواده کریسلی در مورد تاد، حکم زندان جولی کریسلیمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/chrisley-family-quotes-on-todd-julie-chrisley-prison-sentence/