نقل قول های شاهزاده هری، مگان مارکل در مورد سگ های نجاتشانمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/prince-harry-meghan-markles-quotes-about-their-rescue-dogs/