نقل قول های صادقانه پرنس هری در مورد پدر بودن برای آرچی، لیلیمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/prince-harrys-candid-quotes-about-being-a-،her-to-archie-lili/