نقل قول های ژانویه جونز در مورد مادر مجرد بودن برای پسر زاندرمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/january-jones-quotes-about-being-single-mom-to-son-xander/