نقل قول های کرستی کوچه و جان تراولتا درباره یکدیگرمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/kirstie-alley-and-john-travoltas-quotes-about-each-other/