نیک کانن، رابطه ابی دی لا روزا: بچه ها، پولاموری، بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/nick-cannon-abby-de-la-rosas-relation،p-kids-polyamory-more/