هر آنچه در مورد فیلم جدید می دانیممنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/sister-act-3-everything-we-know-about-the-new-film/