هر آنچه که تاکنون می دانیممنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/aaron-carters-death-everything-we-know-so-far/