همه چیزهایی که تاکنون درباره سری مارول می دانیممنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/loki-season-2-everything-we-know-so-far-about-the-marvel-series/