همه چیز درباره بازیگران دانستن، بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/the-crown-season-6-everything-to-know-about-cast-more/