همه چیز در همه جا همه به یکباره استفانی هسو: چه باید بدانیممنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/everything-everywhere-all-at-onces-stephanie-hsu-what-to-know/