ویل اسمیت، جادا پینکت اسمیت و غیرهمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/non-monogamous-celebs-will-smith-jada-pinkett-smith-and-more/