پادشاه چارلز سوم در میان خاطرات شاهزاده هری در کلیسا دیده شدمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/king-charles-iii-s،ted-at-church-amid-prince-harrys-memoir/