پدر و مادر، خواهر و برادر و فرزندان او

به پیمایش ادامه دهید تا در مورد خانواده تریستان، از جمله چهار فرزند او و بیشتر بد،د:
منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/tristan-t،mpsons-family-guide-his-parents-siblings-and-kids/