پس از جدایی تینو، ریچل رکیا از مجردی دوباره قرار می گذاردمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/bachelorettes-rachel-r،a-is-dating-a،n-after-tino-split/