پس از درام تریستان، کلویی کارداشیان «لاغرتر» است



منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/kim-karda،an-khloe-karda،an-is-skinnier-after-tristan-drama/