چه کسی در شب الویس “رقصیدن با ستاره ها” حذف شد؟

او پس از اینکه گودمن 78 ساله تصمیم گرفت، گفت: “این کاری بود که من همیشه می خواستم انجامش دهم، و سرانجام آن را انجام دادم.”

عضو گروه رقص ال،یس وار به جای آن با بائنا، 24 ساله، وارد رقص شد. آرنولد شوارتزنگرپسر او در حین اجرای خود ماسک زده بود زیرا به نظر می رسید که با کاراگاچ 29 ساله ارتباط نزدیک دارد.


منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/w،-got-eliminated-during-dancing-with-the-stars-elvis-night/

الویس در ساختمان است! فصل 31 رقص با ستاره ها شرکت‌کنندگان و شرکای حرفه‌ای‌شان در اپیزود دوشنبه، 26 سپتامبر، آهنگ‌های پادشاه راک اند رول را دنبال ،د.