«چگونه با پدرت آشنا شدم» فصل 2: ​​اولین نمایش، ستاره های مهمان، بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/،w-i-met-your-،her-season-2-premiere-guest-stars-more/