چگونه ستاره های کانال هالمارک تعطیلات، کریسمس را جشن می گیرندمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/،w-hallmark-channel-stars-cele،te-the-،lidays-christmas/