کایلی جنر اولین بستنی را در دیزنی لند پذیرایی می کند: عکس

در طول روز، جنر، که استورمی و ایر را با دوست پسر سابقش شریک است تراویس اسکات، به هواداران در فعالیت های تیم اوج گرفت. تا زم، که خدمه متوقف نشدند دسر آناناس Dole Whip – که یک بستنی نرم از آناناس است – که او فاش کرد که پسر 12 ماهه اش با آنها بوده است.


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/kylie-jenner-treats-aire-to-1st-ice-cream-at-disneyland-pics/

این غول زیبایی در کنار یک ویدیوی استوری اینستاگرام از کوچکترین فرزندش که در حال امتحان ، Dole Whip است، نوشت: “اولین بستنی”.