کایلی جنر قصد دارد بعد از تغییر نام جدید پسرش را فاش کندمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/kylie-jenner-teases-plans-to-reveal-sons-new-name-after-change/