کدام زوج برنده آینه بال شدند؟منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/dwts-season-31-finale-which-couple-won-the-mirrorball/