کریستوفر ملونی، جدول زمانی رابطه همسر شرمن ملونی


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/christopher-meloni-wife-sherman-melonis-relation،p-timeline/

او گفت: «ما به سه مهم، رفتیم که توسط سه مجموعه از دوستانم برگزار شد تانگوی شما. اولین مورد در هالیوود غربی بود. هر مردی در آنجا همجنسگرا بود. کریس با رنگ پر، عبور کرد. بعد، ما به یک مهم، که توسط اسنوتبال های بورلی هی، برگزار شد رفتیم. کریس رفتار خود را کنترل کرد و رفتار خود را حفظ کرد. سپس به مهم، طراح لباس در هی، رفتیم و در وان ایوان آبجو نوشیدیم. و من فکر کردم، “من می توانم او را به هر جایی ببرم.”