کریستینا ریچی، فرد آرمیسن، بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/wednesday-cast-dating-history-christina-ricci-fred-armisen-more/