کری آندروود روی فرش قرمز می درخشدمنبع: https://www.usmagazine.com/stylish/pictures/american-music-awards-2022-carrie-underwood-،nes-on-red-carpet/