کلویی کارداشیان پس از تریستان درام، زندگی را «فیلم ترسناک» نامیدمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/khloe-karda،an-called-life-a-،rror-movie-after-tristan-drama/