کوئینتا برانسون، جدول زمانی رابطه کوین جی آنیک

گرگوری به ج،ن او! کوئینتا برانسون در کانون توجه رشد می کند – اما بیشتر موفقیت خود را مدیون شوهر می داند کوین جی آنیک.

برای مشاهده ج، زم، کامل عاشقانه برانسون و آنیک به پیمایش ادامه دهید:
منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/quinta-brunson-kevin-jay-aniks-relation،p-timeline/