کیتی پری و سایرین لباس آبی می پوشند: عکسمنبع: https://www.usmagazine.com/stylish/pictures/cmas-2022-red-carpet-katy-perry-and-more-wear-blue-pics/