یک روز در زندگی منمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/the-goldbergs-wendi-mclendon-covey-a-day-in-my-life-2/