5 چیز در مورد لنگر ‘GMA’ بدانیدمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/amy-robach-5-things-to-know-about-the-gma-anc،r-amid-her-relation،p-with-costar-t-j-،lmes/